Polityka Prywatności

Niniejszy dokument wyjaśnia w jaki sposób Katarzyna Bralewska Akademia Twórczego Rozwoju Mogę Wszystko, ul. Jana Pawła II 82 Brańszczyk, 07-221 Brańszczyk NIP 7621769692 REGON 386693567 (Administrator) przetwarza dane osobowe.
Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem danych osobowych wysyłając maila na adres: bralewska.katarzyna@wp.pl bądź wysyłając korespondencję na adres Katarzyna Bralewska Akademia Twórczego Rozwoju Mogę Wszystko, ul. Jana Pawła II 82 07-221 Brańszczyk.

Kim jestem

 1. Administrator – Katarzyna Bralewska Akademia Twórczego Rozwoju Mogę Wszystko, ul. Jana Pawła II 82 Brańszczyk, 07-221 Brańszczyk NIP 7621769692 REGON 386693567 (dalej ADO).
 2. Dane osobowe– informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka– niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis– serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://kasiabralewska.pl/
 6. Użytkownik– każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: lh.pl

Przetwarzanie danych osobowych – cele i podstawy

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

Korzystanie z serwisu

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

Dane przetwarzane w celu korzystania z produktów i usług oferujących przez Administratora. Dane będą przetwarzane w celu:

realizacji ewentualnej umowy – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;

rezerwacji miejsca na szkolenie, spotkanie a także kontaktowania się w sprawach z tym związanych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO; jeżeli wyznaczycie Państwo osoby kontaktowe – podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest ułatwienie wykonania zawartej umowy i spełnienie oczekiwań Klientów;

korzystania z produktów i usług oferowanych przez ADO – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;

wykonania zawartych umów – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;

wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń;

kierowania do Państwa marketingu bezpośredniego – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

prawidłowej obsługi przez ADO w tym w celu rozwiązania Państwa sprawy drogą elektroniczną w tym poprzez kontakt na komunikatorze na stronie czy na mediach społecznościowych jak i telefonicznie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes polega na prawidłowej obsłudze Klienta,

rozpatrzenia reklamacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest rozpatrzenie reklamacji,

przeprowadzenia konkursów w mediach społecznościowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO jest prawnie uzasadnionym interesem administratora jest organizacja, przeprowadzenie konkursu, umożliwienie wzięcia w nim udziału Uczestnikom Konkursu lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami i ich dochodzenie,

udzielenia odpowiedzi na żądanie podmiotu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO,

archiwalnych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

Marketing bezpośredni

Promowanie usług i ofert może również odbywać się za pomocą mediów społecznościowych takich jak np. Facebook.

Administrator może w niektórych przypadkach realizować także marketing bezpośredni za pośrednictwem poczty tradycyjnej. O zamiarze prowadzenia tego rodzaju marketingu Użytkownik zostanie odrębnie poinformowany. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit f RODO. Względem tego rodzaju marketingu Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu.

Zbieranie danych w ramach kontaktów biznesowych

W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

Pliki cookies

 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
 • Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • Wykorzystujemy narzędzie analityczne Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania zależy od rodzaju świadczonych usług i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzamy przez czas korzystania z serwisu, w przypadku wysyłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. W przypadku realizacji ewentualnych umów przez okres realizacji umowy jak i przez okres ewentualnych roszczeń, maksymalnie do 6 lat od jej zakończenia. W przypadku marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – do momentu jej wycofania.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Prawa podmiotu danych

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Przysługuję również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 Warszawa.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami, możesz:

 • wysyłać korespondencje na adres: Katarzyna Bralewska Akademia Twórczego Rozwoju Mogę Wszystko, ul. Jana Pawła II 82 07-221 Brańszczyk
 • lub mail: bralewska.katarzyna@wp.pl

Komu przekazujemy dane

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora.

W związku z realizacją usług Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

W przypadku organizacji szkoleń/spotkań otwartych możemy przekazać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie zgodnie z zasadą minimalizacji danych:

 • podmiotowi, od którego wynajmujemy salę – w celu umożliwienia wstępu do obiektu, w którym odbędzie się szkolenie,
 • ochronie budynku, w którym odbędzie się szkolenie/spotkanie – w celu umożliwienia wstępu do obiektu, w którym odbędzie się szkolenie/spotkanie.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG


Administrator nie przekazuję danych poza EOG, ale jeżeli byłoby to konieczne zastosuję on niezbędny poziom ochrony zgodnie z Rozdziałem V RODO tj. np.:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

Aktualizacja polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana