Regulamin

Data publikacji: 08.08.2022 r.

Poniżej zamieszczony jest regulamin sklepu internetowego Katarzyna Bralewska. Zostały w nim zawarte informacje na temat: sposobu składania zamówienia i zawarcia umowy na odległość, form dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedury odstąpienia od umowy, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Sklep należy do Katarzyny Bralewskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Bralewska Akademia Twórczego Rozwoju Mogę Wszystko, ul. Jana Pawła II 82 Brańszczyk, 07-221 Brańszczyk NIP 7621769692 REGON 386693567.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: bralewska.katarzyna@wp.pl.


Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://kasiabralewska.pl/
 1. Sprzedawca– Katarzyna Bralewska Akademia Twórczego Rozwoju Mogę Wszystko, ul. Jana Pawła II 82 Brańszczyk, 07-221 Brańszczyk NIP 7621769692 REGON 386693567.
 2. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 3. Konsument– osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego).
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta– Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 5. Operator Płatności– przelew na konto bankowe
 6. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą.
 7. Produkt– dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Koszyk– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych produktów.
 9. Umowa– umowa sprzedaży Produktów na odległość zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz zamówienia.
 10. Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
 1. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem  https://kasiabralewska.pl/regulamin.

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość zawarcia Umowy dotyczącej sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie, dostarczenia treści cyfrowych w postaci warsztatów online oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Sprzedawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej oraz Sklepu.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.


Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną, polegającą na umożliwieniu Klientowi zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie Produktów dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w §4 Regulaminu.
 2. Dodatkowo Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość założenia konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w §4 Regulaminu.
 3. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta również usługę drogą elektroniczną, polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Klient w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
 5. Usługi świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.


Zawieranie Umowy

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Klient musi podjąć następujące kroki:
  1. dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
  2. z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Klient nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta,
  4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  5. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
 3. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. W zależności od przedmiotu zamówienia między Klientem a Sprzedającym może zostać zawarta Umowa określonego rodzaju:
  1. w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
  2. w przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 6. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku Umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

Dostawa i płatność

 1. Dostępne metody płatności prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
 2. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz są prezentowane Klientowi na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.

Produkty fizyczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Klienta
 2. Czas realizacji zamówienia to od 24 godzin do maksymalnie 7 dni od momentu zatwierdzenia płatności Klienta.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Klienta.


Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak warsztat online, medytacje, e-book i inne następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego. Czas realizacji zamówienia to od 24 godzin do maksymalnie 7 dni od momentu zatwierdzenia płatności Klienta.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.


Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w odniesieniu do umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. W celu odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §1 Regulaminu.
 4. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.


Reklamacje

 1. Mając na uwadze dobre obyczaje i słuszny interes Klientów, w przypadku zastrzeżeń co do treści merytorycznej Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Klient składa reklamację w formie pisemnej na adres podany w §1 Regulaminu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu Klientowi przez Sprzedawcę.
 3. Reklamacja powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca wykona ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku, jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt oraz treść cyfrową wolną od wad
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Klient stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego, do którego należy złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem:  https://kasiabralewska.pl/polityka-prywatnosci/

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.